Algemene Voorwaarden BuitengewoonZIJN
                                                                                                                                       
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van BuitengewoonZIJN, alsmede voor overige dienstverlening, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst, tussen BuitengewoonZIJN, hierna te noemen: "opdrachtnemer", en zijn opdrachtgevers.

1.1 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer
aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze voorwaarden.

2. Wijzigingen en aanvullingen
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

3. Grondslag offertes en opdrachten
Offertes zullen door de opdrachtnemer schriftelijk of per email worden verstrekt. De offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering heeft verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en excl. andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal de door te hem te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft een karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Uitvoering van de opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd door de opdrachtnemer zelf. Behoudens zo uit de opdracht voortvloeit dat de opdrachtnemer deze onder zijn verantwoordelijkheid met of door anderen mag laten uitvoeren.

5. Honorarium
De opdracht wordt uitgevoerd volgens de vooraf in de offerte aangegeven begroting van het honorarium. Eventuele noodzakelijke overschrijding van deze begroting wordt door de opdrachtnemer tijdig gemeld bij de opdrachtgever en met de opdrachtgever besproken. Over de wijze van betaling worden per opdracht met de opdrachtgever nadere afspraken gemaakt. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. De opdracht en de wijze van betaling worden door de opdrachtnemer bij de aanvang van het project aan opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd.

6. Onkosten
De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover die niet in het honorarium zijn inbegrepen.

7. Betalingsvoorwaarden
De opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium en de kosten welke niet in het honorarium zijn inbegrepen, periodiek bij voorschot in rekening te brengen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na die vervaldag is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen de buitengerechtelijke incassokosten voor zijn rekening. Deze bedragen thans ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,- voor particulieren en een minimum van €150,- voor bedrijven. Deze kosten zijn verschuldigd onverminderd de veroordeling van de wederpartij in de kosten ener gerechtelijke procedure.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever zal de opdrachtnemer noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een zodanige aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat hij voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

11. Risicoacceptatie
De opdrachtgever neemt deel aan de coaching of training voor eigen rekening en risico.

12. Overmacht
Indien opdrachtnemer door een niet toerekende tekortkoming als gedefinieerd in lid 1 niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van zijn verplichting jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Intellectueel eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie va n de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Annulering
Bij een particuliere annulering binnen 14 dagen voor de uitvoering van de dienstverlening is 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor de uitvoering van de dienstverlening moet de volledige overeenkomst voldaan worden.
Bij een zakelijke annulering meer dan een maand voor de uitvoering wordt 25% van de overeenkomst in rekening gebracht. Bij annulering een maand tot twee weken ervoor zijn 50% van de kosten verschuldigd en bij een latere annulering zal de opdrachtgever de volledige overeengekomen som moeten voldoen. Voor alle gevallen geldt dat als de opdrachtgever zich terugtrekt tijdens de dienstverlening er geen restitutie zal plaats vinden.

16. Tenslotte
Opdrachtnemer zal zich, uiteraard met inachtneming van het voorgaande, volledig inspannen om opdrachtgevers naar beste vermogen van dienst te zijn. In de uitvoering hiervan volgt de opdrachtnemer de richtlijnen van de Internationale Ethische Code (IEC). De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van de European Mentoring and Coaching Council (EMCC).


Januari 2019